Lue Jaden toiminnasta eri kielillä

JADE Activity Centre for Older Migrants

JADE offers low-threshold activities for people, over 50 years of age, who come from countries outside of Europe. The aims of the activities are to prevent challenges that ageing creates as well as promote the inclusion, participation, and holistic well-being of the elderly.

At the core of the activities are peer support groups, where the group members can share their own experiences and discuss confidentially. Discussions are organised in the group members’ native language. Currently the groups are facilitated in these languages: Arabic, Dari, Persian, Kurdish, Mandarin Chinese and Somali. It is also possible to get service guidance, in these languages, if an elderly group member has questions about elderly services or they need help reaching the services.

JADE encourages the group members to join different recreational activities. The activity centre provides exercise activities, such as gymnastics, yoga, outdoor activities, and swimming, considering the group members’ backgrounds and wishes. At the activity centre, volunteers teach conversational Finnish, sessions of which are planned according to the group members’ abilities. We warmly welcome learners of all levels. In addition, volunteers organise recreational activities such as outdoor, nature, game, and handicraft-activities, all of which have been established based on the group members’ wishes. The activity centre has a kitchen which the group members can freely use for their own cooking activities. All the activities are organised either in the activity centre at Töölö or in collaboration with Helsinki city's service centres for elderly people.

We also warmly welcome volunteers of all ages and backgrounds. No previous experience of working with elderly immigrants is needed but we wish that you to share our values which are equality and diversity.

JADE activity centre does advocacy work to promote the rights of elderly immigrants in the Finnish society. JADE provides diverse elderly care training, among other things, for social and health care organisations and students as well as to elderly service providers by organizing panel discussions, seminars and doing active information communication.

We encourage you to come and check out our activities, you can also bring a friend!

Arabiaksi / Arabic

Somaliaksi / Somalian

Xarunta waxqabadka JADE waxay siisaa waxqabadyo bilaash ah dadka da’da weyn ee ku hadla afafka ajaanibta ah ee ka weyn da’da 50 sano ee ka soo haajiray Finland dalal aan ka tirsanayn Yurub. Ujeeddadu waa in laga hortago caqabadaha gabowga isla markaana la dhiirrigeliyo ka mid noqoshada iyo wanaagga dadka da’da ah.

Hawsha ugu muhiimsan waxaa waaye kooxda isku filka ah ay kula wadaagi karaan ugana wada hadli karaan arrimaha si kalsooni leh. Kooxaha asxaabta waxay ku wada hadlaan afkooda hooyo xubnaha kooxdu.

Xilligan, kooxaha waxaa lagu haggaa luqadaha soo socda: Carabi, Dari, Farsi, Kurdish, Mandarin Chinese iyo Somali. Waxa kale oo suurtogal ah in lagu helo adeegyo hagitaan iyo la-talin ah oo ku qoran afafkan haddii xubin da ’weyn oo ka tirsan kooxdu ay hayso su’aalo ku saabsan adeegyada dadka da’da ah ama ay u baahan tahay caawimaad si ay u helaan adeegyada.

Xarunta Waxqabadka JADE waxay kaloo ku dhiirrigelisaa xubnaha kooxda inay ku mashquulaan hiwaayado kala duwan. Xarunta waxqabadka waxay bixisaa waxqabadyo isboorti sida jimicsi, yoga, waxqabadyada banaanka iyo dabaasha, iyadoo la tixgelinayo meelaha ay ka bilaabayaan iyo rabitaanka xubnaha kooxda. Xarunta waxqabadka, tabaruceyaal ayaa ku baraya finnishka maalin kasta. Barnaamijka naadiyada luuqada finnishka waxaa loo diyaariyey iyadoo loo eegayo xirfadaha xubnaha kooxda, yacni khabiiro heer walba leh ayaa si diiran loo soo dhaweynayaa. Intaas waxaa sii dheer, tabaruceyaashu waxay hagaan naadiyada hiwaayadda, sida bannaanka, dabeecadda, ciyaarta iyo naadiyada farsamada gacanta, oo ka soo baxay rabitaanka xubnaha kooxda.

Jikada xarunta waxqabadka sidoo kale waxaa laga heli karaa naadiyada karinta ee kooxaha. Hawlgallada waxaa lagu abaabulaa xafiiskena ku yaal Töölö iyo iskaashiga xarumaha adeegga ee magaalada Helsinki.

Waxaan sidoo kale soo dhaweyneynaa dadka da ’kasta leh iyo taariikh kasta oo daneynaya tabaruca. Looma baahna in la helo waayo-aragnimo hore oo lala shaqeeyo dadka da’da weyn ee ku hadla shisheeyaha, laakiin waxaan rajeyneynaa inaad la wadaagi doontid qiyamka JADE ee sinnaanta, kala-duwanaanta iyo bulshada.

Xarunta waxqabadka JADE waxay qabataa shaqo u doodid si kor loogu qaado mowqifka iyo aragtida dadka ajaanibta ah ee ku hadla af Finnishka, sida; bixinta ururada bulshada iyo caafimaadka iyo adeegyada waayeelka iyo ardayda duurka ku jirta oo leh tababar ku saabsan shaqooyin badan oo waayeel ah, abaabulidda doodo iyo aqoon isweydaarsiyo, iyo ka qeyb qaadashada xiriir firfircoon.

Waad u iman kartaa inaad aragto xarunta, asxaabtada waad soo wadan kartaa.

Waxaad naga heli kartaa:

TOPELIUKSENKATU 17 C 25, 00250 HELSINKI

Farsiksi / Persian

Kiinaksi / Chinese Mandarin

翡翠活动中心为来自欧洲以外国家的50岁以上的人提供低难度,易参加的活动。这些活动的目的是防止老龄化带来的挑战,以及促进老年人的包容感、参与感和整体幸福感。

活动的核心是同伴支持小组,小组成员可以自然地分享和讨论自己的经验。小组成员以母语的形式进行讨论。目前,所有团体使用以下语言:阿拉伯语、达里语、波斯语、库尔德语、汉语普通话和索马里语。如果老年人团体成员对老年人服务有疑问或他们在得到服务上需要帮助,也可以获得这些语言的服务指导。

翡翠活动中心鼓励组员参加不同的娱乐活动。活动中心根据组员的背景和意愿,提供体操、瑜伽、户外活动和游泳等健身活动。在活动中心,志愿者教授芬兰语课程,课程时间根据小组成员的能力安排。我们热烈欢迎各层次的学习者。此外,志愿者还组织户外、自然、游戏、手工艺品等娱乐活动,这些活动都是根据组员的意愿设立的。活动中心设有厨房,小组成员可自由使用厨房进行烹饪活动。所有的活动都是在Töölö的活动中心或与赫尔辛基市的服务中心合作组织的。

我们也热烈欢迎各种年龄和背景的志愿者。我们不需要组员有和移民老年人相处的经验,但我们希望您能和其他组员分享我们的价值观,即平等、多样性和共同性。

翡翠活动中心从事宣传工作,以促进老年移民在芬兰社会的权利。除其他外,本署亦透过举办小组讨论、研讨会及积极的资讯交流,由社会及医疗机构、学生及长者服务提供者为老年人提供护理培训。

我们十分欢迎您来参观我们的活动,你也可以邀请一个朋友一起。您可以在以下地址找到我们:

TOPELIUKSENKATU 17 C 25, 00250 HELSINKI

Kurdiksi / Kurdish Sorani